توضیحات مختصر در خصوص جمله لحنی

محمد کاکاوند

توضیحات مختصر در خصوص جمله لحنی

 

مطرح شده در جلسه ۴ اردیبهشت ماه ۹۴ مجمع قاریان قرآن کریم

(جلسه هفتگی محمدکاکاوند)


تعداد بازدید: 185