توضیحی مختصر در خصوص سه مشکل حنجره

کاکاوند

توضیحی مختصر در خصوص سه مشکل حنجره

مطرح شده در جلسه 30 مردادماه 1394 مجمع قاریان قرآن کریم

توضیحات مذکور در پاسخ به یکی از سؤال کنندگان در جلسه مطرح گردید


تعداد بازدید: 364