توضیحی مختصر در خصوص ظرفیت تنغیمی

توضیحی مختصر در خصوص ظرفیت تنغیمی

 

مطرح شده در دوره مهندسی تلاوت – دانشگاه تهران


تعداد بازدید: 159