تکنیک تقنیه التنفیش

اجرای تحریرها در کلمات با ظرفیت تنغیمی کم از مهارتهای لحنی محسوب می شود. این مهارت که نیازمند انعطاف بالای صدا جهت تنظیم مناسب و استاندارد نغمه نیز می باشد، تحت عنوان تقنیه التنفیش شناخته می شود.


تعداد بازدید: 88