جایگاه آکسان های لفظی

زمانی که قرائت متکی بر متن باشد و الزامات موسیقایی در کار نباشد لازم است آکسان های لفظی به شکل دقیق رعایت شوند.


تعداد بازدید: 295