جمع قرآن

مقدمه
جمع را به معنای گردآوری و افزودن چیزی به چیز دیگر معنا کرده اند که مشتمل بر حفظ کردن و همچنین نوشتن ، نگارش کردن ، تدوین و گرد آوری است. بدون تردید نگارش قرآن در زمان پیامبر(ص) به ثمر رسیده است و شکی در این نیست که کاتبان وحی از همان ابتدا تمام اهتمامشان بر نگارش آیات قرآن بوده است. اما اختلاف در جمع قرآن به صورتی که سوره ها مرتب شده و تدوین گردیده باشند بروز کرده است. دلایل بسیاری، جمع آوری قرآن در عهد رسول الله(ص) و میان دو جلد قرار گرفتن را اثبات می کند و آنچه امروز وجود دارد دقیقا با همین شکل و ترتیب آیات و سوره ها در زمان ایشان جمع آوری شده است. در مقابل علمایی هم هستند که جمع قرآن در زمان پیامبر را مستبعد دانسته و معتقدند اگر چه حفظ و نگارش قرآن تماما در زمان پیامبر(ص) انجام گرفت، اما پس از رحلت ایشان، صحابه قرآن را میان دو جلد قرار دادند و دلایلی هم برای مدعا خویش ذکر کرده اند که در این فصل به دلایل هر دو گروه می پردازیم.


تعداد بازدید: 4