حالت تحقیقی تحریرها

هرچقدر فاصله بین تحریرها بیشتر باشد حالت تحقیقی آن بیشتر می شود و نمی توان در ترتیل از آن مدل استفاده نمود.


تعداد بازدید: 41