حالت نزولی مقام راست

مقام راست در حالت نزولی به دو شکل اجرا می شود:

الف): نیشابورک (راست – راست)            ب): نهاوند – راست


تعداد بازدید: 62