خطاهای وارد شده بر حرف (باء) در هنگاه قرائت

خطاهای وارد شده بر حرف (باء)

  1. اگر (باء) را با همس بیان کنید.
  2. تفخیم دادن به این حرف هنگامی که این حرف کنار حرف مفخّمی قرار بگیرد.
  3. عدم قلقله

استاد موسوی بلده


تعداد بازدید: 497