درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 5 – آشنایی با اندام سیستم تولید صدا در انسان

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 5 – آشنایی با اندام سیستم تولید صدا در انسان

درس جلسه 21 آذر ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه هفتگی محمد کاکاوند

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir

جهت مشاهده تصاویر و فیلم های مرتبط به ادامه مطلب مراجعه نمایید …

::::::: تصاویر و فیلم های ارائه شده :::::::

 ::::::: استخوان دنده و جناق :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054134/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_2.jpg

=

استخوان دنده

http://s5.picofile.com/file/8157054184/%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_1.jpg

=

::::::: پولیپ تار صوتی :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054250/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%BE_1_.jpg

=

::::::: پولیپ تار صوتی :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054284/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%BE_2_.jpg

=

::::::: تار صوتی سالم :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054326/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85.jpg

=

::::::: تورم تار صوتی :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054376/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87.jpg

=

::::::: حنجره جراحی شده :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054518/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87.jpg

=

::::::: دستگاه شنوایی :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054550/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg

=

::::::: نای :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054592/%D9%86%D8%A7%DB%8C.jpg

=

::::::: ندول تارهای صوتی :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054676/%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_2_.jpg

=

::::::: ندول تارهای صوتی :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054668/%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_1_.jpg

=

::::::: ندول تارهای صوتی :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054726/%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_3_.jpg

::::::: نمای کلی از حلق :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054434/%D8%AD%D9%84%D9%82.jpg

=

::::::: نمای کلی سیستم صوتی انسان :::::::

http://s5.picofile.com/file/8157054742/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.jpg

=

::::::::::::::::::::: فیلم های ارائه شده :::::::::::::::::::::

آزمایش دود سیگار بر آب

تفاوت ریه سالم و ناسالم

فیلم حنجره


تعداد بازدید: 2,255