در مرحله تقلید دو چیز تقلید می شود

در مرحله تقلید دو چیز تقلید می شود:

الف): ردیف لحنی

ب): فنون و تکنیک ها


تعداد بازدید: 540