دوره تقلید، دوره شناخت طنین های تلاوت است

دوره تقلید، دوره شناخت عوامل، شرایط و ابزارهای ایجاد طنین (رنگ) های مختلف در صدا می باشد. برای مثال ما در هنگام صحبت کردن و برای محبت کردن به کسی، حالت صدای خود را به شکل خاصی تبدیل می کنیم که می گوییم محبت آمیز صحبت کرد و اگر با کسی با عصبانیت برخورد کنیم، فرم و شکل صدای ما نیز تغییر می کند. در تلاوت نیز، قاری برای ایجاد حالات مفهومی نیاز به ایجاد طنین ها و رنگ های مختلف صوتی دارد که این کار با تقلید صحیح و دقیق امکان پذیر می باشد. همچنین راهنمایی های استاد مربوطه در شناخت این حالات بسیار مهم و تإثیرگذار می باشد. این مبخث شامل شناخت فنون صوتی و لحنی دارد که ان شآءالله اشاره خواهد شد.

 


تعداد بازدید: 474