دو عامل کیفی در اجرای قطعات اوج

در اجرای قطعات اوج دو عامل کیفی بسیار مهم است:

الف): حفظ قدرت تحریر و انعطاف صدا

ب): حفظ طنین صدا


تعداد بازدید: 37