دو فایده فراگیری فواصل

یکی از فواید یادگیری فواصل یک جنس و یک مقام، ارتقاء و رشد نغمگی و نغمه سازی بر اساس موتیف خوانی و …. در تلاوت است. یکی دیگر از فواید یادگیری فواصل جنس و مقام، جنبه بیانی آن است که بر اساس اصل اشباع و تشویق اجرا می شود.


تعداد بازدید: 79