دو مسئله مهم در تقویت صدا

در تقویت صدا دو مسئله مهم باید رعایت شود:

الف): تنفس صحیح و دیافراگمی

ب): تمرینات مرتب، مستمر و روزانه


تعداد بازدید: 184