دو نوع تحریر در تلاوت

دو نوع تحریر به لحاظ موسیقایی در تلاوت مورد استفاده قرار می گیرد:

الف): تحریرهای ملودیک – تحریرهایی که در امر ملودی سازی نقش مهم و مستقیم دارند و حذف این تحریرها موجب خدشه در روند اجرای ملودی می گردد و آن را ناقص می کند.

ب): تحریرهای غیرملودیک – تحریرهایی که در امر ملودی سازی نقشی ندارند و حذف این تحریرها، زیبایی و جذابیت یک جمله لحنی را کاهش می دهد.


تعداد بازدید: 148