رعایت اصل اِرسا

رعایت اصل جذابیت و زیبایی و با قدرت و قوت اجرا کردن، تحت عنوان اِرسا شناخته می شود. ارسا از مؤلفات مهم در اجرای هر پرده صوتی است.


تعداد بازدید: 57