رعایت اصل همگونی در تلاوت

لازم است اصل همگونی در همه نفس های لحنی تلاوت رعایت شود. عدم رعایت اصل همگونی موجب خروج از ردیف خواهد شد.


تعداد بازدید: 126