روش وُکال

برای تسلط در اجرای نغمات باید به صورت وُکال تمرین نمود. افرادی که در مرحله یادگیری نغمات هستند لازم است از شیوه وُکال نیز در یادگیری خود استفاده نمایند. اجرای نغمات به صورت وکال موجب شناخت فواصل و اجرای دقیق نغمات می شود. به اجرای نغمات بدون کلام، وکال گفته می شود.


تعداد بازدید: 510