زمان مالکیت تحریرها

تحریر زمانی در مالکیت قاری قرار می گیرد که در قرائت هر کلمه ای، بدون مشکل در اجرای آن، موفق باشد.


تعداد بازدید: 70