ساختار موسیقایی مقام دلنشین

مقام دلنشین از اتصال دو جنس راست + صبا تشکیل یافته است. از این مقام، استاد محمد احمد شبیب و استاد محمد عمران در تلاوت های خود استفاده نموده اند.


تعداد بازدید: 1,193