سرعت لَخت

سرعت تلاوت نباید آنقدر کند باشد که منجر به لَختی و ملال آوری گردد. لخت خواندن به معنی کندخواندن ملال آور است.


تعداد بازدید: 42