سه دلیل برای نکوص آیات

نکوص آیات و جملات باید حداقل با عنایت به سه مسئله ذیل باشد:

الف): برای تنبه و تذکر باشد

ب): درخواست از طرف مستعمین باشد

پ): برای قرب و رجاء باشد


تعداد بازدید: 48