سه مرحله فراگیری مباحث تنغیمی

فراگیری مباحث تنغیمی باید بر اساس سه مرحله تقلید، تألیف و تدوین باشد. پایه تألیف لحنی، تقلید است و مقلد بر اساس ردیفهای کسب شده، نمونه های مشابه را فرا گرفته و اجرا می نماید.


تعداد بازدید: 55