سه نوع ساکن وجود دارد:

سه نوع ساکن وجود دارد:

الف): ساکن ذاتی. حرفی که علامت ساکن دارد را ساکن ذاتی می گویند.

ب): ساکن عارضی. حرفی که ساکن ندارد ولی بواسطه وقف بر سر آن، ساکن می شود را ساکن عارضی می گویند.

ج): ساکن اعتباری یا قراردادی. حروف مدی در زبان عربی از حروف ساکن محسوب می شوند.


تعداد بازدید: 518