سه ویژگی قاریان قدیمی

اهتمام و تلاش قراء قدیمی مبتنی بر مسائل زیر بوده است:

الف): آهنگ های خاص و کارهای صوتی

ب): ترکیب های لحنی

ج): ترکیب صوت و لحن با مفاهیم

 


تعداد بازدید: 421