سوء نبر

آکسان بر روی هجای آخر را سوء نبر می گویند.


تعداد بازدید: 49