سکوت بین قطعات عامل جذابیت است

یکی از فنونی که در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار می گیرد، فن سکوت است. فن سکوت یا انصات بر گرفته از آیه قرآن می باشد و به معنی بی صدا بودن و خاموش بودن است. این فن هم در حین اجرای قطعات لحنی مورد استفاده قرار می گیرد و هم در قفلات. با ایجاد انصات در تلاوت، نظر مستمع به تلاوت بیشتر جلب شده و جذب آن خواهد شد. از طرفی، ایجاد سکوت در تلاوت فرصت تفکر در معانی را نیز برای مستمع فراهم می نماید. قابل ذکر است که این فن با عنوان سکت لحنی نیز شناخته می شود. کلا سه نوع سکت وجود دارد:

1 – سکت روایی

2 – سکت تجویدی

3 – سکت لحنی

مقدار زمان سکوت در تلاوت از یک ثانیه الی یک دقیقه ادامه دارد.


تعداد بازدید: 588