شباهت اجرا در تقلید

شباهت اجرای ردیف در تقلید از اصول مهم این دوره بوده و از مسائل مهم درجه تخصیص می باشد.


تعداد بازدید: 196