شرایط کیفی در مدت صوت

مدت صوت دارای شرایط کیفی مهمی همچون حفظ طنین، حفظ و ثبات شدت، حفظ طابع و مطبوع بودن صدا باید باشد


تعداد بازدید: 376