صوت جهوری

صوت جَهوری به اصوات خیلی بم مطبوع گفته می شود.


تعداد بازدید: 26