عدم تغییر طنین صدا در اجرای فنون صوتی و لحنی

در اجرای فنون صوتی، صدای قاری نباید دچار اشکال دو شخصیتی یا چند شخصیتی شود. قاری باید با همان صدای طبیعی خود تلاوت کند. تغییر طنین باید در غالب فنون لحنی و صوتی باشد. استفاده از فنون، باید زیباکننده و جذاب کننده صدا باشد. عدم توجه به این دو مسئله در تلاوت، افت مسحوب می شود.


تعداد بازدید: 407