عدم تفخیم با اشمام دهان

ایجاد تفخیم با اشمام دهان اشتباه می باشد. تفخیم باید در داخل دهان اتفاق افتد.

 


تعداد بازدید: 485