عدم حرکت سر و تغییر ندادن مسیر صوت (دهان)

عدم حرکت سر و تغییر ندادن مسیر صوت (دهان) در پشت میکروفون موجب گم کردن صدا، شنیدن طنین غیر طبیعی صدای خویش و افزایش میزان فشار بر حنجره می گردد.


تعداد بازدید: 143