عدم لرزش در صدا

لرزش بدون اختیار در صدا از عوامل منفی صوت می باشد.

 


تعداد بازدید: 424