علت مشکل در اجرای تحریرها

افرادی که در تحریرزدن دچار مشکل هستند غالباً دارای حنجره سفت یا سیب گلوی سفت هستند. باید با تمرین و نرمش، سفتی حنجره را برطرف نمود.


تعداد بازدید: 184