فاصله طنینی

قرار گرفتن درجات صوتی مختلف در کنار یکدیگر بر اساس منطق موسیقی باعث ایجاد حالت خاصی از صوت می شود که به آن حالت، فاصله طنینی گفته می شود.


تعداد بازدید: 638