فایل صوتی – ظرفیتهای تنغیمی در اجرای تحریرها

محمد کاکاوند

ظرفیتهای تنغیمی در اجرای تحریرها

مطرح شده در جلسه 29 آبان ماه 1394

مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 370