فرود لحنی در ترتیل

معمول است که در پایان ترتیل، چند کلمه پایانی را کندتر قرائت کرده و تلاوت را به پایان می رسانند. گاهاً کلماتی که به نون ماقبل حروف مدی ختم می شود مقداری کشیده تر قرائت می گردد.


تعداد بازدید: 582