فصل و دمج

از موارد مهم فصاحت عدم وجود فصل و دمج در اداء است. حداقل تلاوت مقبول و صحت قرائت، عدم وجود فصل و دمج در ادا است.


تعداد بازدید: 165