فن طباق

فن طباق در حد یک دانگ یا یک اکتاو اجرا می شود. در اجرای فن طباق درجات میانی حذف می شوند. فرم دشوارتر و شکل تخصصی اجرای فن طباق آن است که جنس پایین مقام، جنس دیگری باشد. برای مثال در انتقال از رست کردان به ثلاثی سگاه در اجرای فن طباق. فن طباق در درجات تونال مقام اجرا می شود.


تعداد بازدید: 112