فواصل درست و فواصل بزرگ

به فواصل 1 و 8 – 1 و 5 – 8 و 1 ، فواصل درست و به فواصل 1 و 7 – 1 و 4 ، فواصل بزرگ گفته می شود. در فواصل بزرگ، گوش و ذائقه موسیقایی انسان حالت فالشی را احساس کرده و در انتظار می رود لذا اجرای این فواصل با افت لحن هم همراه می باشد.


تعداد بازدید: 466