قاعده خصوب النغم

اشباع موسیقایی ملودی تحت عنوان قاعده خُصوب (خَصیب) النغم شناخته می شود. خصیب به معنی پُر، اشباع و … می باشد. در کتب لغت،کلمه خصوب استعمال نشده است و این کلمه در عرف عرب بکار می رود.


تعداد بازدید: 412