قصر مد لین

قصر مد لین در هنگام وقف، لحن خفی محسوب می شود. میزان کشش مد لین در حالت وصل دارای دو حالت است:

الف): کشش به اندازه یک الف

ب): کشش به اندازه یک حرکت کوتاه که لحن خفی می باشد


تعداد بازدید: 27