قفله صَخریه

قفله صَخریه به قفلاتی گفته می شود که مختوم به حروف حلقی باشد.


تعداد بازدید: 613