لحن خفی حروف مدی

از موارد لحن خفی در حروف مدی، غنه دادن به حروف مدی است.


تعداد بازدید: 114