لحن خفی حروف مدی

لحن خفی حروف مدی، دادن غنه به آن است.


تعداد بازدید: 70