مباني عرفي تلاوت قرآن كريم

مباني عرفي تلاوت قرآن كريم تشكيل شده است از موراد ذيل:

1 – عربي بودن نغمات

2 – رعايت ملزومات لحن

3 – رعايت يكنواختي سرعت

4 – استفاده از روش هاي جايز

5 – القاي معاني و مفاهيم


تعداد بازدید: 384