مدهای سکون عارضی در ترتیل

مدهای سکون عارضی در ترتیل باید متوازن باشد ولی در تحقیق از اختیارات قاری می باشد. در یک مدل از ترتیل های استاد منشاوی، ایشان مدهای سکون عارض را به قصر اجرا نموده است. مرتلین خلیجی نیز مدهای سکون عارض را به طول اجرا می کنند.


تعداد بازدید: 49