مد صله

به مدی که حاصل از اشباع هاء ضمیر باشد را مد صله می گویند.


تعداد بازدید: 83